10thMar

PROGRAME TRAJNIMI ME PËRFAQËSUES TË STRUKTURAVE VENDORE DHE ORGANIZATAVE LOKALE

“Gruaja tek Gruaja” harton dhe ofron programe trajnuese,ëorkshope me partnerët (përfaqësues të njësive të pushtetit vendor dhe të organizatave lokale) me qëllim informimin dhe trajnimin e tyre në lidhje me Strategjinë e Barazisë Gjinore dhe Dhunën në Familje, Ligjin për Dhunën si dhe ligje e akte nënligjore të tjera të ngjashme.

Qëllimi: Ngritja e kapaciteteve të stafeve vendore në lidhje me çështjet gender

Përfituesit: Stafe të institucioneve përgjegjëse për implementimin e ligjit kundër dhunës në familje në Bashkinë Shkodër