Konsulence juridike dhe përfaqësim ligjor

“Gruaja tek Gruaja” ofron asistencë ligjore falas, përfaqësim në gjykatë dhe në organet e administratës publike, për gratë e dhunuara/trafikuara, në çështje civile, penale, administrative, si dhe për çështje të kompensimit të tyre, në rastin e shkaktimit të dëmit.Viktimës së dhunës/trafikimit i ofrohen shërbime juridike falas (këshillim, asistencë si dhe përfaqësim ligjorë) si dhe i jepet ndihmë në përgatitjen e dokumentacionit (kërkesë për Urdhër Mbrojtje, Urdhër i Menjëhershëm Mbrojtje, kërkesë padi, procedura divorci etj).

Qendra Avokatore
Studio Avokatore për gra dhe vajza të dhunuara i brendashkruhet shërbimit të këshillimit ligjorë duke ofruar konsulencë,asistencë dhe mbrojtje juridike falas.Ofrimi i mbrojtjes ligjore realizohet nga studentë të Fakultetit të Drejtësisë,Shkodër,pjesë e klinikës ligjore “Gruaja tek Gruaja” të trajnuar lidhur me zbatimin dhe bërjen realitet të ligjeve me fokus të veçantë gender.
Ata asistojnë viktimat e dhunës në familje duke i informuar mbi procedurat ligjore,afatet kohore proceduriale të proceseve gjyqësore. Po kështu studentët e klinikës ligjore ndërmarrin fushata ndërgjegjësuese informuese (fshat/qytet,gra/burra,të rinj/të reja  të grupmoshave të ndryshme) lidhur me edukimin ligjorë si dhe ndërmarrin inisiativa e studime të ndryshme lidhur me statusin e punonjësit social/psikologut në procesin gjyqësorë dhe pranë organeve të drejtësisë.