GRUAJA TEK GRUAJA – SHËRBIMI LIGJOR FALAS PËR GRA DHE VAJZA – WOMAN TO WOMAN – FREE LEGAL SERVICE FOR WOMEN AND GIRLS

Gruaja tek Gruaja në Shkodër ofron shërbimin ligjor falas për gra dhe vajza në nevojë, të cilat kanë përjetuar dhunë në familje, dhunë më bazë gjinore apo çdo formë tjetër të diskriminimit gjinor.

 • Shërbime paraligjore – ndjekje dhe zgjidhje e rasteve ligjore në rrugë administrative
  Shërbime ligjore – ndjekje dhe zgjidhje e rasteve ligjore nëpërmjet procedurave gjyqësore
  Shërbim Clinics -aftësimi i klientëve për të përfaqësuar vetë çështjen e tyre përpara organeve shtetërore
 • Shërbim Telefonik – Ndihmë ligjore nëpërmjet këshillimit në rrugë telefonike
 • Shërbime ligjore të lëvizshme,–shërbim ligjor per individët vulnerabël dhe pa burime të mjaftueshme në zonat e largëta
 • Aktivitetet e edukimit ligjor të komunitetit, vizita dhe takime ne komunitet, shpërndarje të informacionit dhe publikimeve ligjore
 • Aktivitetet e trainimit për zyrtarët dhe nëpunësit e strukturave shtetërore.

Gjatë periudhës Janar – Dhjetor 2018,

 • 132 përfituese, gra dhe vajza, janë referuar dha kanë përfituar shërbimet juridike falas pranë organizatës Gruaja tek Gruaja, me objekte të ndryshme, të cilat variojnë:
 • Urdhra të menjëhershëm të mbrojtjes/urdhra mbrojtje, kallëzime penale në prokurori;
 • Zgjidhje martese dhe pasojat që vijnë prej saj duke përfshirë, kujdestarinë e fëmijëve, pensione ushqimore, mundësinë e kalimit të fëmijëve jashtë kufijve shqiptarë pas divorcit, çështje të pasurisë bashkëshortore, etj.
 • 21 raste të mbështetura financiarisht për të mbuluar tarifat gjyqësore për kërkesë – padi.

Woman to Woman, Shkodra, provides free legal assistance to women and girls in need, who have experienced domestic violence, gender-based violence or any other form of gender discrimination.

 • Paralegal services – prosecution and resolution of legal cases on administrative ways
 • Legal services – prosecution and resolution of legal cases through court proceedings
 • Clinic Services – Advising the client to represent their cases in the court
 • Phoneline Service – Legal assistance through telephone counseling
 • Mobile legal services, – legal service for vulnerable individuals and without sufficient resources in remote areas
 • Community legal education activities, visits and meetings in the community, dissemination of information and legal publications
 • Training activities for officials and civil servants of state structures.

During January – December 2018,

 • 132 beneficiaries, women and girls, have been referred to free legal services at the Woman to Woman organization, with various objects ranging from:
 • Immediate protection orders / protection orders, criminal charges in the prosecutor’s office;
 • Cases of divorce and its consequences, including custody of children, aliments, the possibility of passing children outside of Albanian borders after divorce, spousal property.
 • 21 cases have been financially supported to cover court fees for lawsuit claim

Leave a Comment