Letër e Hapur ndaj gjuhës seksiste e diskriminuese të Skender Gjinushit.

LETËR E HAPUR  Drejtuar: Asamblesë së Akademisë së Shkencave të Shqipërisë  Për dijeni: Kuvendi i Shqipërisë Komisionit Parlamentar për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë, Nënkomisionit për Çështjet e të Miturve, Barazisë Gjinore, Dhunës në Familje,                                     Z.Ilir Meta, Presidenti i Republikës së Shqipërisë Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi Avokates