PROGRAME TRAJNIMI ME PËRFAQËSUES TË STRUKTURAVE VENDORE DHE ORGANIZATAVE LOKALE

“Gruaja tek Gruaja” harton dhe ofron programe trajnuese,ëorkshope me partnerët (përfaqësues të njësive të pushtetit vendor dhe të organizatave lokale) me qëllim informimin dhe trajnimin e tyre në lidhje me Strategjinë e Barazisë Gjinore dhe Dhunën në Familje, Ligjin për Dhunën si dhe ligje e akte nënligjore të tjera të ngjashme. Qëllimi: Ngritja e kapaciteteve

PROGRAM I CIKLIT TË KËSHILLIMIT PËR KARRIERË DHE PUNËSIM

“Gruaja tek Gruaja” aplikon programe trajnuese në këshillim për karrierë dhe punësim me pjesëmarrjen e një grupi prej 10-15 grash dhe vajzash të zonave rurale dhe urbane, përfituese të shërbimeve të organizatës “Gruaja tek Gruaja”. Programi synon që krahas mbështetjes së ofruar të mund të lehtësojë aksesin e këtyre grave në shërbime publike si dhe

PROGRAM MBI INTEGRATED SECURITY

Programi mbi Integrated Security përfshin një cikël 2 ditorë ëorkshopi i hartuar për aktivistet e të drejtave të grave me qëllim asistimin në ndërtimin e teknikave të mbrojtjes dhe mirëqënies së tyre fizike dhe emocionale. Ky ëorkshop u jep mundësinë aktivistëve të flasin lidhur me cështjet që kanë në fokus mirëqënien e tyre, po kështu

PROGRAM TRAJNIMI MBI BUXHETIMIN E PËRGJIGJSHËM GJINORË

“Gruaja tek Gruaja” ofron për stafet e Bashkisë Shkodër, Vau Dejës dhe Malësi e Madhe  një program të çertifikuar trajnimi lidhur me njohjen dhe realizimin e integrimit gjinorë në politikat publike. Ky program synon të japë një asistencë teknike për mbështetjen dhe zhvillimin e konceptit “gender mainstreaming” në qeverisjen lokale i cili do të favorizojë

PROGRAM KËSHILLIMI PËR DHUNUESIT

Programi i këshillimit për burrat e dhunshëm është një program ndërhyrjeje, që synon t’u vijë në ndihmë dhunuesve përmes teknikave specifike të ndërhyrjes. Ky program përmban lloje të terapive rehabilituese, me qëllim menaxhimin dhe moderimin e sjelljeve të dhunshme. Përmes këtij programi këshilluesit kanë si qëllim të rrisin vetbesimin e klientëve duke i ofruar mënyra

PROGRAM INTERNSHIPI

Organizata ”Gruaja tek Gruaja” ofron mundësi praktike profesionale për studentë që ndjekin studimet në sistemin 3 vjeçar Bachelor, si dhe ato që ndjekin studimet pas universitare, student të sapodiplomuar brenda dhe jashtë vendit. Në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit me Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” studentë që ndjekin studimet në Fakultetin e Shkencave të Edukimit

13 SHTATOR

“Gruaja tek Gruaja” pati kënaqesinë të mirëprese në një vizitë studimore përfaqësues nga organizata Terre des hommes Misioni në Shqipëri. Qëllimi i kësaj vizite ishte bashkëndarja e eksperiencave dhe njohurive me përfaqësues të organizatës “Gruaja tek Gruaja” si pjesë e shoqërise civile, Shkodër në kuadër të një studimi që Terre des hommes Misioni në Shqipëri

16 SHTATOR 2016

“Gruaja tek Gruaja” si anëtare e rrjetit WAVE (Women Against Violence Europe) po ndjek një takim 3 ditorë konsultues me anëtare të këtij rrjeti lidhur me shkëmbimin e eksperiencave pozitive sa i takon bashkërendimit të punës me institucionet përgjegjese për implementimin e ligjit të dhunës në familje. Gjatë këtij takimi po diskutohet mënyra se si

VISHU ME KURAJO

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */